Dossieren

  • Filter  ( Administratioun, Themen, usw.) ×
    Filtrer les résultats
    Entrez une période
  • 3 Resultater
  1. De lëtzebuergesche Protokoll gesäit dräi Forme vu Visitte vir: Staatsvisitten, offiziell Visitten an Aarbechtsvisitten. Dësen Dossier stellt déi ënnerschiddlech Zorte vu Visitte vir, beschreift d’Modalitéite vum Oflaf a gëtt en Iwwerbléck iwwer d’Visitte vun de leschte Joren.

  2. D'Open Data-Strategie vun der Regierung ziilt drop hin, fir ëffentlech Daten allgemeng zougänglech ze maachen an esou Eenzelpersounen, Entreprisen a Medien d'Méiglechkeet ze ginn, dës Date fir nëtzlech Zwecker ze verwäerten, ze kombinéieren oder ze deelen. D’Zil ass d’Schafe vun enger sozialer, wirtschaftlecher oder ekologescher Plus-value an d’Optimiséierung vun den ëffentleche Leeschtungen.

  3. D’Chamberwalen am Groussherzogtum Lëtzebuerg hunn den 20. Oktober 2013 stattfonnt. Den 29. Oktober koumen d'Delegatioune vun der LSAP, der DP a vun déi gréng ënnert dem Virsëtz vum Formateur Xavier Bettel zesummen, fir mat de Koalitiounsverhandlungen am Hibléck op d’Bildung vun der neier Regierung unzefänken. Den 29. November hunn déi 3 Parteien de Koalitiounsaccord ënnerschriwwen.